Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

ARMAN TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. (“Arman Design”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu itibarla, Arman Tasarım, 6698 (Kişisel Kimler Korunması Kanunu) (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

1. Arman Design’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

2. Arman Design kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, Arman Design tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, etkinlik ve fuarlar, sosyal medya mecraları, internet sitelerimiz gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, ilgili kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. Hatırlatmak isteriz ki,www.armandesign.com internet sitesi çerez kullanan çerez (cookie) kullanan bir sitedir. www.armandesign.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Arman Design sahibi olduğu www.armandesign.com web sitesi aracılığıyla, bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.

3. Arman Design kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Arman Design, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,Etkinliklerde ve fuarlarda tarafınızla iletişime geçebilmek için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Kullanıcıların bilgilendirebilmek, Arman Design nezdinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi, İşe alım süreçlerinde başvuruların değerlendirilmesi, Satın alınan malların ve/veya ödüllerin teslim edilmesi, Sosyal medya mecralarında ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, Açık rıza vermeniz halinde reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, Arman Design’ye ait tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak, Arman Design’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak, KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. Arman Design kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Arman Design kişisel verilerin işlenmesinde; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Doğru ve gerektiğinde güncel olma Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma Ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerini gözetmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda Arman Design ile paylaşılan kişisel veriler, Arman Design’ın gözetimi ve kontrolü altındadır. Arman Design yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Arman Design, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

5. Arman Design kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz Arman Design, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Arman Design sorumlu olmadığını beyan eder.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse bilgi talep etme, Işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Arman Design iletmeniz durumunda Arman Design talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arman Design tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Arman Design talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi info@armandesign.comadresine mail atarak ya da “Göztepe yolu mah. Atatürk Cad. No:7 K:4 34815 Anadolu Hisarı, Beykoz İstanbul “adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Arman Design’ınn yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi gerek Arman Tasarımı kişiselleştirmekizi doğru ve güncel olarak tutma gerekçülüğü bulunmaktadır. Arman Design, Arman Design ile ilgili tasarlamak ve güncellemeyi paylaşmayı şart. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması durumundadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metni 01 Nisan 2016 tarihinde revize edilir.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.