İBB ile Kentsel Tasarım İş Birliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen kentsel tasarım danışmanlığı kapsamında Arman Tasarım İstanbul’un tarihi bölgelerinden yeni gelişen alanlarına kadar pek çok alanda tasarım çalışmaları gerçekleştiriyor. İş birliği kapsamında İstanbul’un kimlik özelliklerine uygun proje ve tasarımlar değerlendiriliyor. Kamusal alanlarda kişi güvenliği, konfor ve sirkülasyon çözümleri yanında nesnel iletişimi güçlendirecek tasarımlar kente kazandırılıyor.

Arman Tasarım, İstanbul metropolünde, bir bütünlük içinde, uygun norm ve standartlar çerçevesinde projeler üretmektedir. Tasarım ajansı Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile birlikte kentin ihtiyaçları doğrultusunda özel projeler yapıyor.

IBB mekan tasarımı görseli

Kentsel Tasarım Nedir?

Kentsel tasarım, kentsel yaşamın fiziksel kurgusunu şekillendirmek üzere benimsenmiş multidisipliner bir “mekan kurma” sanatıdır. Kentsel tasarım, planlama disiplininin uygulamaya yönelik çözümlemelerini içermektedir.

IBB kentsel tasarım görseli

Tasarım süreci, sosyal ve finansal süreçleri anlamak ve toplumsal yaşamda kalite yaratmaya yönelik kullanmak üzerine kuruludur. Kentsel tasarım disiplini kent estetiğini, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine yönelik olarak kent mekanındaki fiziksel ve işlevsel düzenlemeleri içerir. Sol tarafta gördüğünüz çoklu ATM istasyonu da Arman Tasarım’ın İstanbul şehrine kattığı kentsel tasarım örneklerindendir.

Kentin temel bileşenleri, açık mekânlar ve yapılı formlar olarak ele alınabilir. Kentin açık mekânları genelde kamusal ve özel mekânlardan oluşur. Kamusal açık mekânları yollar, meydanlar ve yeşil alanlar oluşturur. Yapılı formlar ise kamusal ve özel mekânlar arasında bir arabulucu işlevini yapar. Yapılı formlar ile açık mekânlar arasındaki ilişkiler de kentsel dokuları meydana getirir. Bu kentsel dokular, komşuluk, semt, mahalle, yapı adaları ölçeklerine kadar incelenebilir. Kentsel doku aynı zamanda akılcı bir mekân organizasyonunu açıklar. Bu dokular tarihsel gelişim boyunca oluşan değişim ve dönüşümlere ilişkin dinamik sosyal süreçleri de açıklamaya yardım eder.

Kentsel Dokunun Önemi

Bir kentsel dokunun veya daha geniş kent parçalarının ‘kimliği’ büyük ölçüde tematik ve tematik olmayan elemanların karışımı ve dengeli bileşimi ile belirlenir. Dengeli ve yönlendirici karışım kentte ‘kimlik’ kazandırırken yalnız ‘tematik’ bir düzen tekdüzelik (monotonluk) yaratır. Yalnız ‘tematik olmayan’ elemanlardan oluşan bir yapı ise karışıklık (kaos) yaratır.

IBB kentsel tasarım ve kent dokusu görseli

İşte burada sözü edilen tekdüzelik ve karışıklık terimleri bizi ikinci tip analize götürür ki bu da kentin ‘değer’lerinin açıklanması ya da görsel niteliklerinin yorumlanmasına kapı açar. Kentin işlevsel yapısında kentin örgütleyici, özendirici, mal ve ürün dağıtıcı ve ekonomik değer üretici özelliklerini görürüz. Bu yapıda rol alan ‘etkinliklerin’ çözümlenmesi, onların iyi tanımlanması ve konumları ile yapılabilir. Örneğin kent merkezlerindeki etkinlikler çoğunlukla odak noktalarında ve yol boylarında, çeşitli kademelerdeki ulaşım akslarında ve belirli bir sıralama içinde toplanırlar. Merkezlerdeki etkinlik desenlerini incelemede bu bir ilk adımdır. Daha sonra bu inceleme davranışsal ve ekonomik çözümlemelerle sürdürülür. Çünkü işlevsel yapı yalnız fiziksel olarak anlaşılamaz.

Kentin işlevsel yapısında benzeşen, tekrar eden kamusal ve özel etkinlikler olabilir. Kamusal etkinliklere örnek olarak yerel ya da merkezi yönetim işlevleri; özel etkinliklere örnek olarak da konuta yönelik eylemler, alışveriş, ticaret, iş etkinlikleri gösterilebilir. Tekdüzelik göstermeyen etkinlikler önemli ölçüde o toplumun değer sistemini, sosyal süreçlerini de açıklayıcı olurlar. Örneğin; ülkemizdeki pazarlar, geleneksel çarşılar, sokak satıcıları (seyyar satıcı ve işportacılar), dolmuşlar bu tür etkinliklerdendir.

Yarının ürünlerini,
sizin için
tasarlıyoruz!

Haber bültenimize kaydolun

Arman Tasarım’ın dünyasından yeni ve ilham verici içerik için kaydolun.